NAGYKANIZSAI SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium

A gazdaképzés jelvénye (1940)1940-es évek

Iskolánk jogelődje 1940. szeptember 15-én kezdte meg működését Nagykanizsán, Téli Gazdasági Iskola néven a Király Pál utcában, mint a Földművelésügyi Minisztérium első ilyen jellegű Zala megyei szakiskolája. A tanulók egyénileg gazdálkodó parasztok fiai közül kerültek ki, akik két téli féléven keresztül folytatták tanulmányaikat. A diákok állattenyésztési és növénytermesztési alapismereteket tanultak, közben az intézmény megyei mezőgazdasági szaktanácsadó állomásként is működött. A második év végén Gazdanappal egybekötött terménykiállítást rendeztek, ahol bizottság bírálta el a tanulók termelési eredményeit.

A Téli Gazdasági Iskola új földszintes épülete 1942-ben készült el az Ady utcában. Két tantermet, egy munkatermet, szertárakat, irodákat tartalmazott, de elfért benne 50 fő kollégista is, hiszen a tanítványok nem városiak voltak. Ma ez az “A” jelű tanügyi épület, amely többszöri átalakítással nyerte el mai formáját.Az Ady utcai épület (1942)
A második világháború után, 1945-ben a földosztáskor 50 kataszteri holdat kapott az iskola a nagykanizsai Práter dűlőben (a Principális és a Büdösárok között). 1948-ban már a tangazdasághoz tartozott Lazsnakpuszta, Sárszeg és a palini határban lévő Somogyi-féle gazdaság jelentős része is.

 1947 elejétől 1948 őszéig jogelődünk egyéves tanulmányi idejű Gazdaasszonyképző Iskolaként működött. Az igazgatóval együtt hárman végezték az oktató-nevelő munkát. A lépcsőzetes birtoknövekedés következménye lett, hogy az 50-es évek első felében 1500 kataszteri holdra bővült a tangazdaság területe.

1950-es évek

1951-ben megalakult a Mezőgazdasági Technikum. A technikusképzés állattenyésztési szakon folyt, hároméves tanulmányi idővel. A képzési idő 1954 őszétől 4 évre emelkedett, és a végzős diákok mezőgazdasági technikus bizonyítványt szereztek. A sikeres vizsga után kapott bizonyítvány középfokú szakmai végzettséget tanúsított, egyetemi, főiskolai jelentkezésre vagy középvezetői munkakör betöltésére jogosított.

1960-as évek

Az iskola névadó ünnepélye 1960 novemberében volt, ezt követően Cserháti Sándor Mezőgazdasági Technikum néven látta el feladatát.

1962 szeptemberében az intézmény történetének új fejezete kezdődött. A korábbi évek oktatási, nevelési eredményei alapján, valamint a társadalmi, gazdasági változások következtében megalakult Zala megye és a város első felsőoktatási intézménye:
“Cserháti Sándor” Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum néven. A Felsőfokú Technikum megszervezése után is folyt a középfokú technikusképzés, amit az egyik igazgatóhelyettes közvetlenül irányított. A középfokú osztályok elhelyezésére egy külön épületrészt jelöltek ki. A kétszintű technikusképzést a 27/1965. sz. kormányrendelet oldotta meg, melynek értelmében a középfokú technikum megszűnt és helyébe mezőgazdasági szakközépiskolai képzési forma lépett.

kollegium1965 őszétől az intézmény neve Cserháti Sándor Felsőfokú Technikum és Mezőgazdasági Szakközépiskola lett.
A középfokú képzési célú szakközépiskolai osztályban az összevont növénytermesztő és állattenyésztő szakot oktatták. Az első osztály 1969-ben végzett. Érettségi bizonyítványt és szakmai végzettséget is kaptak a tanulók.
Az FM a megnövekedett feladatok ellátásához a feltételeket is igyekezett biztosítani. A jelentős építkezések eredményeként 1965-ben átadták az új kollégiumot, amely 240 diák számára biztosított kényelmes elhelyezést.
1966-ban készült el az intézmény sportcsarnoka, amely a városban, de a környéken is első és hosszú ideig egyetlen ilyen jellegű létesítmény volt. A 16 lakásos szolgálati házat 1967-ben vették birtokukba a tanárok.sportcsarnok

1970-es évek

1972-ben a főiskolai kar megszervezése után megváltoztak a szervezeti keretek is az intézményen belül. A Minisztertanács 1031/1972. (VII. 31,) számú határozata értelmében a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Agronómiai Főiskolai Karává nyilvánította. A főiskolai karrá történő átszervezéssel párhuzamosan alakult, formálódott a képzési cél. Évfolyamonként 60 főt vettek fel országos beiskolázással. Az intézmény feladata üzemmérnökök képzése növénytermesztési szakon, ezen belül vetőmaggazdálkodási és gyepgazdálkodási ágazaton. A KATE Főiskolai Karán vezették be elsőnek és alkalmazták sikerrel a komplex jellegű államvizsgáztatást, amely később elterjedt más felsőoktatási intézményben is.

cimer 1972Az átszervezéssel egy időben a “Cserháti Sándor” Mezőgazdasági Szakközépiskola önálló intézménnyé vált, igazgatója dr. Csepregi Sándor, a Felsőfokú Technikum volt tanára lett. Az új intézmény fenntartási, gazdálkodási, de szakmai irányítás szempontjából is a Zala Megyei Tanács V.B. Művelődési Osztályához tartozott.
A főiskola és a középfok továbbra is közösen használták a tornacsarnokot és a kollégiumot.

1978-ban gyökeres változás következett be iskolánk történelmében. A 105/1978. /M.K.I/OM/ számú rendelet alapján a Megyei Tanács V.B. 151/1977. számú határozata értelmében szeptember 1-től a hagyományos mezőgazdasági szakközépiskolai osztály mellett két szakmunkáscélú szakközépiskolai osztály is indult. A két új osztály: a növénytermesztő gépész, valamint a gépszerelő és karbantartó szakmunkáscélú szakközépiskolai osztály.
Az új képzési céllal egy időben változott iskolánk neve a “Cserháti Sándor” Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola névre. Igazgatója 1977-től Janzsó Antal lett.
Az 1979-es tanévben a növénytermesztő-állattenyésztő szakközépiskolai osztály helyett állattartó-telepi gépész szakmunkáscélú szakközépiskolai osztály került indításra.
Az új szakma indításával elkezdődött a 16 osztályos gépészeti szakközépiskola megvalósítása.
A tanévben indított osztályok:
“A” jelű osztály: állattartó-telepi gépész
“B” jelű osztály: növénytermesztő gépész
“C” jelű osztály: gépszerelő és karbantartó
“D” jelű osztály: gépszerelő és karbantartó
Az indított osztályokba 30-32 fő került beiskolázásra.
Mindhárom szakon hármas képzési cél fogalmazódott meg:
- általános műveltség,
- felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés,
- szakmai képzés elméletben és gyakorlatban.
A négyéves tanulmányi idő végén közismereti, szakmai elméleti tárgyakból, valamint szakmai gyakorlatból érettségi vizsgát tettek tanulóink. A kapott oklevél egyben szakmunkás-bizonyítvány is.

1980-as évek

B epulet emeletA 80-es évektől iskolánk profilja az európai- és a vonzáskörzet igényeinek megfelelően alakult, beiskolázásunkat, profiljainkat az állandó változás jellemezte.
1983 szeptemberétől egy osztály – középfokú képzési célú – gép- és készülékszerkesztő szakos osztály,
-1985-től – az ipar és mezőgazdaság igényeit jobban kielégítő – technikusképzés ipari területen. Az ipari gépésztechnikusok képzése 2+3 szisztéma szerint folyt. A 2. év végén a két párhuzamos osztály tanulói alapvizsgát tettek. Az elért eredmények alapján bizottság döntött arról, hogy kik kerülnek a technikus osztályba 3 éves tanulmányi idővel, és kik az érettségit és szakmunkás végzettséget adó osztályba 2 éves tanulmányi idővel.
-1986 szeptemberétől mezőgazdasági gépésztechnikus osztály indult öt éves képzési idővel. Az  így felvett tanulók a negyedik osztály végén érettségi vizsgát tettek a közismereti tárgyakból – magyar, történelem, matematika, fizika -, az ötödik év végén pedig szakmai elméletből és gyakorlatból tettek képesítő vizsgát, így lettek technikusok.
-1988 szeptemberétől tovább korszerűsödött az ipari gépésztechnikusképzés. Egy új ágazaton –  a gyártástechnológia, számítástechnika – indult meg az oktatás. A gyártástechnológia, számítástechnika ágazat a műszaki, illetve gépészeti szakon belül a legkorszerűbb irányzatot képviselte. A képzési idő öt év. A tanulók az öt év alatt megismerkedtek a számítógépek szerkezetével, működésével, kezelésével, de a hibaelhárításban is jártasságot szereztek. Megtanulták a különböző programnyelveket, programok írását, a számítástechnika gépipari alkalmazását.

1990-es évek

-1991-ben indult az Ifjúsági Szakképzés Világbanki Programja. Iskolánk sikeres pályázattal elnyerte a “Világbanki Bázisiskola” címet és a program indításától részt vesz a munkában. A világbanki modell kidolgozásában iskolánkból 14 fő vett részt. A program keretében közel 600 ezer dollár eszköz- és szoftverfejlesztéshez jutott intézményünk. A sikeres pályázat és fejlesztő munka eredményeként az 1993/94-es tanévben indult iskolánkban a világbanki képzés: gépészeti, elektronikai és mezőgazdasági szakmacsoportokban.
-Az 1993/94-es tanévben kapcsolódott be iskolánk az osztrák honosított tanterv alapján folyó gyártástechnológia-számítástechnika szakos technikusképzésbe. A tanulók a negyedik év végén érettségi vizsgát tettek és szakmunkás-bizonyítványt szereztek, az ötödik év végén pedig technikus oklevelet. A magyar nyelvű technikus oklevél mellett német nyelvű oklevelet szereztek azok a tanulóink, akik német nyelven, az osztrák követelményeknek megfelelően, osztrák vizsgabizottság előtt eredményesen szerepeltek. 1998-ban eredményes vizsgát tett 16 fő és szerzett eurokvalifikációs szakmai végzettséget. E tanévben ugyancsak új szak, a mechatronikai technikus szak indítása is megtörtént.

GONCZAz elektronikai képzés új és kiemelt feladatot jelentett az iskolavezetés számára.
A teljesen új szaknak meg kellett teremteni tárgyi feltételeit – épület és eszköz tekintetében egyaránt. Az iskolai elképzelés találkozott a városi üzemek igényével, a munkáltató elképzelésével, melyek eredményeként 1994. aug. 30-án felavatásra
került a “C” épület. Az ünnepség díszvendége Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság Elnöke volt.
-Az 1998-as tanévtől új profilként jelent meg iskolánkban az informatikai képzés.
Az új profil iránti nagy érdeklődés eredménye, hogy az 1998/99-es és az 1999/2000-es tanévben két osztályban elektronika-informatika – hardverorientált – képzést kellet indítanunk. Sajnálatosan kellő érdeklődő hiányában – nem tudtunk megfelelő számú tanulót beiskolázni, így a mezőgazdasági szakmacsoportban első osztályt 1999/2000-estanévben nem tudtunk indítani.

2000-es évek

A 2000/2001-es tanévben az új helyi tanterv alapján kerettantervi rendszerben kezdtük meg a szakképzést 5 osztályban 158 tanulóval. A képzési profilok fokozatos változásával fejlődött, korszerűsödött, bővült a szakmai oktatást szolgáló technikai háttér. Befejeződött a Világbanki program második “A” komponense, mely révén ismét jelentős, korszerű XXI. századi eszközparkot sikerül az oktatás szolgálatába állítani.

A nagykanizsai középfokú oktatási intézmények szakmai profiljait átszervezte a fenntartó és iskolánk képzési profilja bővült 2000-től a közlekedésgépészettel, és a szakiskolai képzés vonatkozásában pedig a fémforgácsoló képzéssel.
Az átszervezés a szakmai profilbővítés, valamint a tanulói létszám emelése tette szükségszerűvé az intézményi tanműhelyrendszer átszervezést, rekonstrukcióját, új osztálytermek kialakítását ugyanebben az időben.
A Miskolci és a Veszprémi egyetemmel kötött együttműködési szerződések értelmében létrejött a műszaki informatikai, gépészeti és villamosmérnök asszisztensképzés feltételrendszere iskolánkban.

Az iskola a 2002/2003-es tanévben ünnepelte névadója “Cserháti Sándor” születésének 150. évfordulóját. Az ünneplés cserhati szoborméltóságát emelte, hogy az iskola parkjában ez alkalomból készült szobor került leleplezésre, amely Boa Endre fafaragó iparművész alkotása. A szobrot, az alapító Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával sikerült felállítani.

2010: AJKP indulása a kollégiumban.
2011: Intézményrendszer átszervezése – Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye a Cserháti (Fenntartó: NMJV).
2013: Intézményrendszer átszervezése – Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye a Cserháti (Fenntartó: KLIK Zalaegerszeg).
2015: Intézményrendszer átszervezése – Nagykanizsai SZC tagintézménye.
2016: Pedagógia ágazatos képzés indítása.
2017: Sport ágazatos képzés indítása.
2018: Befejeződnek
- a kollégium energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására kiírt KEHOP 5.2.10. pályázat munkálatai;
- „A” és „B” tanügyi épületek energiahatékonysági munkálatai;
- az északi műhelysor felújításai munkálatai;
- az „A” épület vizesblokkjainak korszerűsítése.
2019: elkészül
- a „B” épület 2 elektronika szaktanterme;
- a csarnok alatti több részre osztható gimnasztikaterem.
2020: megtörténik a teljes intézmény világításkorszerűsítése.
2021: A Diákháló Program keretében intézményünk egész területén kiépült az osztálytermeket és a közösségi tereket lefedő központilag menedzselt WiFi szolgáltatás.
Napjaink: Jelenleg informatika és távközlés, gépészet, specializált gép- és járműgyártás, elekt-ronika és elektrotechnika, valamint sport ágazatokban képezünk tanulókat a technikumi osztályokban. Szakképző iskolában ipari gépész, gépi és CNC forgácsoló, valamint elektronikai műszerész (illetve a kifutó osztályokban az ezeknek megfelelő korábbi OKJ-s) végzettséget szerezhetnek diákjaink. 2020-ig pedagógia ágazatban, a szakképzés átalakítása óta pedig szakgimnáziumi osztályban oktatjuk a pedagógia iránt érdeklődő diákokat.
2022 őszétől az elektronika és elektrotechnika ágazat szakmai oktatásának az intézményben felépülő ágazati képzőközpont ad majd helyet. Szintén 2022 szeptemberétől a pedagógia jellegű képzés az oktatás ágazatban folytatódik mint technikumi képzés – oktatási szaktechnikusokat, szakasszisztenseket szeretnénk képezi, ezáltal a tanulók szakmát szerezhetnek, szakmai oklevelet kapnak a sikeres vizsga után.